top of page

BOARD OF DIRECTORS

Daphne Pitta Diogenous - Chairman

Rikkos Agathokleous - Secretary

Adonis Floridis

Elena Antoniou

Maria Kyriakou

Petros Kizas

d.s. rialto.jpeg
bottom of page