BOARD OF DIRECTORS

Daphne Pitta Diogenous - Chairman

Rikkos Agathokleous - Secretary

Adonis Floridis

Elena Antoniou

Maria Kyriakou

Petros Kizas

Penelope Onisiforou

d.s. rialto.jpeg